Bibliyografik Çalışmalar, Tarih ve Kültür İncelemelerinin Kaynakları

Bu program çerçevesinde, İslam kültür ve medeniyeti sahasında çalışan araştırmacılar için kaynak oluşturan elyazması ve basılı eserlerin, arşiv belgelerinin ve diğer kaynakların bibliyografya ve katalog' lan hazırlanmaktadır. Bu yayınların birinci grubu, Kuran-ı Kerim'in nüshalarının ve tercümelerinin kayda geçirilmesini amaçlamaktadır. Bibliography of Translations of the Holy Quran - Printed Translations (1515-1980) başlığı alanda 1515-1980 arasında tüm dünyada yayınlanmış basılı Kuran tercümelerini kayda geçiren bibliyografya, 1515-2000 arası dönemi kapsayacak şekilde yeniden yayına hazırlanmıştır. Kuran-ı Kerim'in elyazması halinde bulunan tercümeleri 4 ciltlik bir bibliyografyalar dizisi içinde kaydedilmektedir birinci cilt, Türkçe, Farsça ve Urduca dışındaki dillerdeki tercümeleri kapsamıştır (2001). Bundan somaki cilder sırasıyla Urduca, Türkçe ve Farsça tercümeleri kapsayacaktır. IRCICA aynı zamanda, Kıran nüshalarının - Mushafların - basınımda da hizmet vermektedir. İslam ülkelerinde matbaada basılmış ilk Mushaf olan, 1801 tarihli "Kazan Mushafı", Tataristan'ın başkenti Kazan Belediyesi tarafından Kazan şehrinin 1000. yıldönümü vesilesiyle 2005'te yeniden basılmadan önce, IRCICA'nın koordinasyonu altında teknik olarak gözden geçirilmiştir. Diğer taraftan, yine IRCICA'nın yayın programı çerçevesinde, İstanbul Topkapı Sarayında bulunan ve Hz. Osman devrine atfedilen Kuran-ı Kerim nüshası, Dr. Tayyar Altıkulaç tarafından açıklamalı olarak yayına hazırlanmıştır.

Siyaset ve ekonomi tarihiyle ilgili kaynakların katalogları arasında şunlar bulunmaktadır: Ottoman yearbook (Salnames and Nevsals) (1982) 1847-1918 arasında Osmanlı devletince çıkarılan yıllıkları kayda geçirmektedir; İstanbul Kütüphanelerirıdeki Arap Harfli Süreli Yayınlar Katalogu (1828-1928) (1986); Guidebook of the Ottoman Archives başlığıyla yayınlanan, İstanbul'daki T.C Başbakanlık Osmanlı Arşivlerini tanıtan rehber kitap, yayınlandığı 1986 yılında arşiv koleksiyonları, sınıflandırma sistemi ve terimleri hakkında özellikle yurt dışından gelen araştırmacılara yardıma olacak ilk kitaptı; Bibliography of Manuscript Libraries in Turkey and the Publications on the Manuscripts Located in these Libraries (1995) Türkiye'deki elyazması kitap koleksiyonları bulunduran kütüphaneleri ve bu koleksiyonlarla ilgili yayınlan kayda geçirmektedir, Catalogue of the Manuscripts in Cyprus (1995) Kıbns Türk kütüphanelerinde bulunan 2255 elyazması eserin katalogudur. IRCICA ayrıca, 1831-1922 yılları arasında yayınlanan ve İslam dünyası ve komşu bölgelerdeki çeşitli gelişmelerle ilgili değerli bir kaynak oluşturan Osmanlı Devleti resmî gazetesi Takvim-i Vekayi’nin video üzerinde yeniden yayımını gerçekleştirmiştir (2004).

İslam dünyası bilim literatürünün bibliyografyaları: Catalogue of Manuscripts in the Köprülü Library in İstanbul, Köprülü Kütüphanesinde bulunan felsefe, edebiyat, din bilimleri, tarih ve bilim konulanndaki 3500 elyazması kitabı kayda geçirmektedir; Catalogue of Islamic Medical Manuscripts (Arabic, Turkish and Persian) in the Libraries of Turkey (1984), 1000 tıp yazması ve bunların çeşitli kütüphanelerdeki kopyalan olmak üzere 5000 yazma eseri kayda geçirmektedir. İslam dünyasında yüzyıllar boyunca ortaya konmuş bilim eserlerini kapsayan Bilim Tarihi Araştırmalar ve Kaynaklar Dizisinde bugüne kadar 9 cilt yayınlanmıştır. Bunlar Osmanlı dönemi astronomi literatürünü (1997), matematik literatürünü (1999), coğrafya literatürünü (2000), musikî literatürünü (2003), askerî sanat ve tekniklerle ilgili literatürü (2004) kapsamaktadır. Bu dizi tabii bilimler alanlarında yazılmış eserleri, ve tıp alanında yazılmış eserleri kapsayacak ciltlerle sürmektedir. Daha sonra, yabana dillerden İslam ülkelerinin dillerine çevrilmiş bilim kitapları hakkında bibliyografik çalışmalar yapılacaktır.