Elsanatları Geliştirme Programı

Üye ülkelerin geleneksel elsanatlan hakkında seminerler, festivaller düzenlemek, yayınlar yapmak; elsanatlan üretiminin ekonomik, kültürel ve sosyal yönlerini incelemek ve bu üretim sektörünün korunması ve geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak Bu program çerçevesinde bugüne kadar düzenlenen faaliyeder şunlardır:

Birinci Uluslararası Elsanatlan Festivali Pakistan'ın başkenti İslâmabad'da, Pakistan Kültür Bakanlığı ile işbirliği içinde düzenlenmiştir. Festival çerçevesinde elsanatlan seıgfleri, folklor ve müzik gösterileri yer almıştır. Festivale 73 ülkeden 2000 sanatkar ve temsilciler katılmıştır.

Bu Festival çerçevesinde bir Elsanatlan Ödülü yanşması düzenlenmiştir. Yanşma seramik, boyalı cam işleri, minyatür resim, halı ve kilim, dokumacılık, işlemecilik, tahta işleme, deri işleme, metal işleme ve kuyumculuk, ve mimaride elsanatlan dallanndaki eserler mükemmellik, yaratıcılık, tasanm, ve geleneksel teknikte yenilik kriterlerine dayanarak değerlendirilmiştir.

Merkez, elsanatlannın genel yönleri ve belirli yönleriyle ilgili çeşidi konularda seminerler düzenleyerek, bunlann İslam dünyasının çeşitli bölgelerindeki durumlannı, devamlılıklannı, pazar imkanlarını incelemekte, topladığı verilere ve bilgilere dayanarak bu sektörün problemleri ve gelecek için beklentileri üzerine tavsiyeler ortaya koymaktadır. 2005 yılına kadar düzenlenen seminerler şunlardır:

  • "Elsanatlan: gelecekteki gelişmeleri", Ribath al-Fath Kurumu ile birlikte, Rabat, Fas, 1991
  • "Geleneksel İslam Sanadannda Yaratıcılık", Birinci Uluslararası Elsanatlan Festivali çerçevesinde, İslâmabad, Pakistan, 1994
  • "İslam Mimarîsinde Geleneksel Elsanatlan", Mısır Kültür Bakanlığı ile birlikte, Kahire, 1995
  • "İKT Ülkeleri Geleneksel Elsanatlannda Arabesk", Suriye Kültür Bakanlığı ile birlikte, Şam, 1997
  • "İslam Dünyasında Geleneksel Halı ve Kilimler", Tunus Turizm ve Elsanatlan Bakanlığı ile birlikte, Tunus, 1999
  • "islam Sanatları ve Elsanatlan", İran Kültür Bakanlığı ile birlikte, İsfahan, 2002.

Bu seminerlerin bildirileri kitaplar halinde yayınlanmaktadır. 2006 yılında Suudî Arabistan'daki Turizm Yüksek Komisyonu ile işbirliği içinde Riyad'da, 7-14 Kasım'da, Birinci Turizm ve Elsanadan Festivali düzenlenecektir: Festival çerçevesinde yer alacak faaliyeder arasında folklor gösterileri, elsanadan atölyeleri, elsanadan eserlerinin sergileri, elsanadanyla ilgili yayınlar, ve geleneksel elsanadannda yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla bir Uluslararası Elsanatlan Yanşması düzenlenecektir.

Yakın bir gelecekte düzenlenecek diğer seminerler "Gümüş İşlemeciliği ve Kuyumculuk" ve "İslam Dünyasında Geleneksel Kostümler" konularına aynlacaknr.

IRCICA elsanatlarının çeşitli dallannı geliştirmek ve tanıtmak amacıyla bu dallardaki eserlerden ve bu dallar hakkındaki yayınlardan seçerek hazırladığı sergiler düzenlemektedir.

Bu sergiler kendi merkezinde, üye ülkelerde ve Elsanadannı Geliştirme Programı çerçevesinde düzenlenen festival ve seminerlerde yapılmaktadır.

Kalkınmanın kültürel boyutları üzerine çalışmaları
Bu araştırmalarda İslam ülkeleri arasında ve bunlarla diğer gelişmekte olan ülkeler arasında karşılaştırmalara yer verilerek, bu ülkelerin kalkınma plan ve politikaları içinde kültürün yeri, bilim, Ar-Ge, yayıncılık, iletişim, habercilik, sanat faaliyetleri gibi kültürün ölçülebilir boyutlan bakımından durumları incelenmektedir.

IRCICA'da İslam ülkelerinin resim, müzik, elsanatları gibi kültür zenginliklerinin tanıtılması amacıyla çeşitli vesilelerle kültür programları düzenlenmektedir.