IRCICA'nın Görevleri

1. İslam kültür ve medeniyeti araştırmaları alanında çalışan ilim insanları , araştırmacılar , sanatkarlar ,  kurum ve kuruluşlar için bir odak noktası ve buluşma zemini oluşturmak.
2. İslam kültür ve medeniyeti hakkındaki önyargıları bertaraf etmek, bunların doğru bir imajını yansıtmak, dünya medeniyeti içindeki rollerini ve yerlerini anlatmak ve müslüman ülkelerle diğer toplumlar arasında karşılıklı anlayışı ve diyaloğu geliştirmek için gayret etmek.
3. Müslüman ülkelerin tarihi, bilim ve sanat tarihi, kültür, mirası bir İslam medeniyetinin bütün diğer konularında araştırmalar yaparak, kitap, bibliyografya, katalog, albüm ve diğer kaynak kitaplar yayınlanarak bu konularda kamuoyunu bilgilendirmek.
4. Çalışmalarının sonuçlarını yaymak, İslam kültür ve medeniyeti alanında araştırmaları teşvik etmek ve uluslar arası işbirliğini desteklemek için kendi merkezinde ve çeşitli ülkelerde kongreler, sergiler ve başka kültür faaliyetleri düzenlemek.
5. Üye ülkeler dışında yaşayan müslüman milletlerde ve toplumlarda kültürün durumunu ve ihtiyaçlarını dikkatle izlemek ve üye ülkelerle bu Müslüman milletler ve toplumlar arasında kültürel dayanışmayı güçlendirmek.
6. İslam tarihi boyunca kültür, bilim, entelektüel hayat ve sanat hayatının dayandığı kaynakları ve yaratılan ürünleri tespit etmek, kaydetmek ve incelemek, İslam medeniyetindeki bu gelişmeler hakkında ilmi araştırmaları ilerletmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.
7. İslam kültür mirasının tüm alanlarında incelemeler yaparak  İslam kültür mirası kavramını öne çıkarmak, bu mirasın arkeoloji, kentler, mimari yapılar gibi taşınmaz varlıklarını ve elyazması kitap, kütüphane, ve arşiv malzemeleri, geleneksel sanatlar ve elsanatları  ve İslam kültürünün diğer ifade biçimleri gibi somut ve somut olmayan taşınabilir varlıklarını kaydetmek, korumak ve meydana çıkarmak.
8. İslam kültür mirası varlıklarının tespiti, restorasyonu, korunması , ve ait oldukları yerlerde veya başka yerde kayıp veya dağılmış olan koleksiyonların toplanması amacıyla, veri bankaları, arşiv ve diğer bölgeleme yöntemlerine dayalı programlar yürürlüğe koymak.
9. İslam kültür mirasının çeşitli alanlarında araştırma, eğitim, enformasyon, restorasyon ve koruma çalışmalarında yetkin uzmanlar, danışmanlar, teknik işgücü ve kurumlar hakkında kayıtlar, rehber listeler tutmak.
10. İslam medeniyeti incelemeleriyle ilgilenen, üye ülkelerden, tüm dünyadan araştırmacılar , öğrenciler ve diğer ilgililerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir referans kütüphanesi ve arşiv ve dokümantasyon birimleri oluşturmak.
11. İslam sanatlarının çeşitli dallarında beceri  ve teknikleri ilerletmek için ve İslam kültür mirasının restorasyonu, korunması ve tarihi belgelerin ve diğer varlıklarının kullanımı konularında eğitim programları düzenlemek.
12. Yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği içinde, İslam kültür ve medeniyeti konularındaki incelemelerin gelişmesine katkıda bulunmak, lisansüstü çalışmalar düzenlemek.
13. Kültür, bilimsel araştırma, sanat ve kültür mirası konularında bireysel ve kurumsal başarıları ve katkıları takdir ve teşvik etmek amacıyla ödüller ve yarışmalar düzenlemek.
14. Bütün dünyadaki ilgili milletlerarası, bölgesel ve milli kuruluşlarla bağlantı ve işbirliği kurmak ve geliştirmek.
15. Üye ülkelere ve Genel  Sekretere, İslam kültür ve medeniyetiyle ilgili konularda yardımcı olmak ve İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı ile Genel Sekreterin isteyecekleri araştırma ve projeleri gerçekleştirmek.