Yayınlar

 • World bibliography of translations of the meanings of the Holy Quran: 1515-1980, Istanbul: IRCICA, 1986 (İsmet Binark ile birlikte).
 • Batı Trakya Türkleri (Western Thrace Turks), Istanbul: Halit Eren, 1997.
 • “The Muslim minority in Bulgaria: A status report”, Journal Institute of Muslim Minority Affairs, (London), c. 5, nr. 1, 1983-1984, s. 136-144.
 • “Batı Trakya Türklerinin eğitim sorunları: ilgili kanun, andlaşma ve protokoller” (Educational problems of Western Thrace Turks: laws, agreements and protocols), Türk dünyası araştırmaları dergisi, (Istanbul), nr. 2, 1979, s. 114-137.
 • “Reasons and purposes of translating the Glorious Quran: Intentions of the first Muslims’ translations”, The world symposium on the meanings and translations of the Glorious Quran, Malta: World Islamic Call Society, 1986, s. 35-43.
 • “Balkanlarda Türk ve diğer Müslüman toplumları ve göç olgusu” (Turkish and other Muslim communities in the Balkans and the migration phenomenon), Balkanlar, Istanbul: Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 1983, s. 289-299.
 • “Muslims of Western Thrace, Greece”, Proceedings of the sixth international conference of World Assembly of Muslim Youth: The Muslim minorities, Riyadh: World Assembly of Muslim Youth, 1986, s. 731-742.
 • “Al-Muslimun fi Traqya al-Gharbiyya-al-Yunan”, Al-Aqalliyat al-Muslima fi al-alam zurufiha al-muasıra, alamuha wa amaluha, Riyadh: Muslim Minorities in the World-World Assembly of Muslim Youth 1986, c. 3, s. 1077-1091.
 • “Batı Trakya’daki Türkçe süreli neşriyat üzerine: 1923-1988” (Periodical publications in Western Thrace: 1923-1988), Batı Trakya'nın sesi, (Istanbul), nr. 6, 1988, s. 18-23.
 • “Batı Trakya Türk yerleşim bölgeleri” (Turkish settlement areas of Western Thrace), Batı Trakya'nın sesi, (Istanbul), nr. 6-8, 1989.
 • “Turkish community and waqf administrations of Western Thrace”, XIth Turkish historical congress, Ankara, 1994.
 • “Batı Trakya” (Western Thrace), İslam Ansiklopedisi, Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992, c. 5, s. 144-147 (Yusuf Halaçoğlu ile birlikte).
 • “Cumhuriyet döneminde göç ve iltica” (Migrations and refugees in the Republican period), Türklerde insani değerler ve insan hakları, Istanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1993, c. 3, s. 357-381.
 • “The organisations of the Western Thrace Turkish community”, Le Waqf dans le monde Musulman contemporain (XIXe-XXe Siècles), Istanbul: Institut Français d’Etudes Anatoliennes, 1994, s. 215-229.
 • “Osmanlı mirası bir medrese örneği: Gümülcine Medrese-i Hayriyyesi” (Medrese-i Hayriyye in Komotini: a medrese as a specimen of Ottoman Heritage), Osmanlı dünyasında bilim ve eğitim milletlerarası kongresi (International congress on learning & education in the Ottoman world), Istanbul: IRCICA, 2001.
 • Batı Trakya’nın sesi (The voice of Western Thrace, Istanbul), journal, founder and editor-in-chief, 1987-1994, General Coordinator, 1994-1997
 • Editor, Rumeli kültürü, (Rumelian culture, Istanbul: Rumeli Türkleri Vakfı), journal, 2002-